اعداد یونانی

روش-تولید-ممبران
فرایند تولید سود مایع به روش ممبران یا غشائی
مرداد ۲, ۱۳۹۷
تولید-صابون
فرایند تولید صابون
مرداد ۸, ۱۳۹۷
اعداد-یونانی

اعداد-یونانی

اعداد-یونانی

 

 

اعداد یونانی و معادل‌های فارسی آنان که در اصطلاحات علمی و فنی بکار می‌روند:

 1. مونو = یک
 2. دی = دو
 3. تری = سه
 4. تترا = چهار
 5. پنتا = پنج
 6. هگزا = شش
 7. هپتا = هفت
 8. اکتا = هشت
 9. نونا = نه
 10. دکا = ده
 11. آندکا = یازده
 12. دودکا = دوازده
 13. تری دکا = سیزده
 14. تترادکا = چهارده
 15. پنتادکا = پانزده
 16. هگزادکا = شانزده
 17. هپتادکا = هفده
 18. اکتدکا = هجده
 19. نونادکا = نوزده
 20. ای کوزا = بیست